Statut

STATUT

Samorządowego Przedszkola w Serocku

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35);

Ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7 z późn. zm);

Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 283);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1170);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942);

Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015r. poz. 1202).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730)

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Samorządowe Przedszkole zwane dalej „przedszkolem" jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Serocku przy ul. Włodzimierza Wolskiego 15.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Miasto i Gmina w Serock.
 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 5. Przedszkole nosi nazwę Krasnala Hałabały.
 6. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, ul Włodzimierza Wolskiego 15, 05-140 Serock, tel. 0(22)782-73-12, Regon; 013003563; NIP 536-15-75-931
 7. Przedszkole posiada podłużną pieczęć, na której używana jest nazwa w pełnym brzmieniu jak wyżej.
 8. Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku posiada hymn i logo. 
 9. Przedszkolu nadał imię organ prowadzący, na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

 

§2

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30–17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Czas pracy Przedszkola wynosi 10,5 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 800-1300W związku z potrzebami rodziców czas pracy Przedszkola może być wydłużony za zgodą organu prowadzącego.

 

§3

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1)   gminę Miasto i Gmina w Serock;

2)   Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

         2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

        3. Obsługę księgowo – administracyjną wykonuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

 

§4

 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
  Czas przeznaczony na nieodpłatną realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Serocku.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje umowa na świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo-wychowawczo-bytowych poza czasem ustalonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ramach którego prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe na rzecz dziecka.
 5. Pracownicy Przedszkola korzystający w przedszkolu z wyżywienia ponoszą za nie pełną odpłatność.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest:

1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;

3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)   wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)    współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;

12)    zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

        3.Zadania wynikające z powyższych celów, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)   kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)   kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)   wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)   wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)   wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)   wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)   wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8)   wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne;

9)   wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

10)    pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;

11)    wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

12)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

13)    kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

14)    wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

       4. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.           

       5. Dzieciom w oddziale przedszkolnym zgodnie z rozpoznanymi  u nich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego jest organizowana przez dyrektora szkoły.

        7. Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.

        8. Wsparcia udziela się przede wszystkim dzieciom: niepełnosprawnym, z problemami niedostosowania lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym , bytowym, mającym trudności edukacyjne, szczególnie uzdolnionym , z zaburzeniami komunikacji językowej, przewlekle chorym, znajdującym się z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, przeżywającym trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi,  zmianą środowiska edukacyjnego, w tym spowodowane wcześniejszym kształceniem za granicą.

        9. Rodziców powiadamia się o ustaleniach zespołu i możliwościach uczestnictwa w jego pracach.

 

§ 5a

 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 3. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
 5. Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 6. Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane z grupą przedszkolną w oddziale.

 

 

§6

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w planie pracy Przedszkola oraz miesięcznych planach pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

§7

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:

1)   zapewnia bezpośrednią i stała opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola od chwili powierzenia do chwili odebrania przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione;

2)   stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

3)   zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym;

4)   współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, zatrudnia terapeutę oraz logopedę zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;

5)   organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

6)   umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości etnicznej, językowej, religijnej;

7)   współpracuje z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.

 

§8

Przedszkole zapewnia całkowite bezpieczeństwo podczas przyprowadzania dzieci, pobytu dzieci w przedszkolu i odbierania dzieci poprzez blokowanie drzwi wejściowych przy użyciu zamka elektromagnetycznego, sterowanego przyciskiem umieszczonym poza zasięgiem dzieci na wysokości 205cm oraz przyciskami umieszczonymi w każdej sali dydaktycznej.

 

§9

1. Przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione:

1)   Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę;

2)   Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę przez nich upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i zawierającego imię, nazwisko i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość upoważnionej osoby;

3)   Osoba upoważniona do odbierania dziecka powinna być pełnoletnia i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest wystawienie upoważnienia dla osoby niepełnoletniej (rodzeństwa), posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ze względu na wiek (ukończone 13 lat);

4)   Wystawiając upoważnienie (w szczególności dla osoby niepełnoletniej) rodzice gwarantują, że osoba odbierająca jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo i przejąć w tym zakresie odpowiedzialność prawną;

5)   Nie wydaje się dziecka osobie, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

6)   Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oraz wzory dokumentów zawarte są w Procedurze przyprowadzania i odbierania  dzieci wydawanej przez Dyrektora;

7)   Procedura nie może być sprzeczna z zasadami określonymi w niniejszym Statucie.

 

 

§10

1. Przedszkole może rozszerzać swoją ofertę zajęć o tzw. zajęcia dodatkowe.

2. Przedszkole zgodnie z art.14 ust.8 ustawy o systemie oświaty nie może pobierać od rodziców opłat innych, niż ustalone przez Radę Miejską w Serocku zgodnie z zasadami  określonymi w ustawie o systemie oświaty.

3. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

§11

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1)   jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;

2)   dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

        2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

        3. Nauczyciele prowadzą swój oddział przez rok pobytu dziecka w przedszkolu.

        4. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do Przedszkola.

        5W oddziale dzieci 3-letnich może być dodatkowo zatrudniona pomoc nauczyciela.

 

 

Rozdział 3

Organy przedszkola

 

§12

 1. Organami przedszkola są:

1)   Dyrektor Przedszkola;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców.

         2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§13

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 3. Zadania dyrektora są następujące:

1)   kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3)   koordynowanie opieki nad dziećmi;

4)   gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;

5)   przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

6)   przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał;

7)   wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów;

8)   dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich nieprawidłowe wykorzystanie;

9)   organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

10)  współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

11)  kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

12)  przyznawanie nagród, udzielanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;

13)  nadzorowanie działalności ajenta kuchni;

14)  podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

15)  zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;

16)  stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

17)  koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnianie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;

18)   w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizowanie spotkań negocjacyjnych zainteresowanych organów Przedszkola;

19)  współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

20)  administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

21)  występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;

22)  współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

23)  stwarzanie warunków do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;

24)  prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

25)  odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

         4. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 

§14

 1. W Przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Powierzenie tego stanowiska i odwołanie dokonuje Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego,
  Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
 2. Zadania i kompetencje wicedyrektora określa Dyrektor placówki.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

 

§15

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele pracujący
  w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą w szczególności:

1)   zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;

3)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

          6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   projekt planu finansowego (wnioski o nagrody i wyróżnienia), program szkoleń pracowników;

2)   organizację pracy placówki;

3)   propozycję Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych;

4)   przyjęcia lub skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego;

5)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6)   programy wychowania przedszkolnego;

7)   inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

        7. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

        8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

        9. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

       10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

        11. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

       12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

       13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

       14. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

      15. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

      16. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadomić o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

      17. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w §13 ust. 2.

 

§16

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem placówki.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 5.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :

a)    programu wychowawczego,

b)   programu profilaktyki;

2)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;

3)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu.

        6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

        7. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor Przedszkola z głosem doradczym.

 

 

§17

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.
 4. W przypadku sporu Dyrektora z Radą Rodziców, mediatorem w sprawach dydaktyczno – metodycznych jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny a w sprawach finansowo – gospodarczych organ prowadzący.

§18

 

1. W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

 

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

 

§19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania do przedszkola.
 4. W przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 

§20

 1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania  przedszkolnego opracowanych zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.
  1. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola.
  2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)   około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich;

2)   około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

         3. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.

         4. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych jej opiece dzieci.

 

§21

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji pracy Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji pracy Przedszkola określa się w szczególności:

1)   liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)   liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

3)   ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

        4. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

        5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

       5a. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się w sierpniu a także poprzez informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.

         6. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 150. W przedszkolu może funkcjonować 6 oddziałów, w szczególnych przypadkach dopuszcza się 7 oddziałów (przy zaadoptowaniu sali ćwiczeń na salę zajęć dydaktycznych.

         7. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)   sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2)   salę gimnastyczną;

3)   pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

4)   szatnie dla dzieci;

5)   kuchnię (prowadzoną przez ajenta).

        8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

        9. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

       10. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w następujący sposób zagospodarowuje się czas przebywania w Przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1)   co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę;

2)   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedna czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym;

3)   najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)   pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

 

§22

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację na zasadzie pełnej dostępności.
 2. Na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Serocku oraz dzieci w wieku 5 lat mające prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

2a. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

1)   dzieci z rodziny wielodzietnej,

2)   dzieci niepełnosprawne;

3)   dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji;

4)   dzieci obojga rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji;

5)   dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

6)   dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

7)   dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

        3. Terminy i szczegółowe zasady rekrutacji określane są co roku przez dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

        4. Listę dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych podaje się do wiadomości rodziców w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

 

Rozdział 5

Wychowankowie przedszkola

§23

 

 1. Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
 2. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w następujących przypadkach:

1)   zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych a w przypadku dziecka 6-letniego po podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania  przedszkolnego;

2)   nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola;

3)   ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu np. podjęcia terapii, brak współpracy z poradnią specjalistyczną lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji;

4)   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

§24

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

1)   W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku;

2)   Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy  9 lat;

3)   Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

a)    warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę,

b)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb życzliwego i podmiotowego traktowania,

d)   korzystania z dóbr kultury,

e)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

f)    swobody myśli, sumienia i wyznania,

g)   poszanowania jego godności,

h)   nietykalności,

i)     poszanowania własności,

j)     wyrażania własnych poglądów,

k)   opieki i ochrony,

l)     partnerskiej rozmowy na każdy temat,

m) wypoczynku i czasu wolnego,

n)   akceptacji jego osoby,

o)   rozwoju,

p)   informacji,

q)   znajomości swoich praw.

 

§25

 

1.Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:

1)   poszanowania mienia w Przedszkolu;

2)   przestrzegania ogólnoprzedszkolnych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego.

 

 

 

Rozdział 6

Rodzice

 

§26

Rodzice mają prawo do:

1)   znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

2)   uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)   uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4)   wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;

5)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.

 

 

§27

 

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)   przestrzeganie niniejszego statutu;

2)   zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3)   respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

4)   przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

5)   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

6)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

§28

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Nauczyciel:

1)   przedstawia przyjęte programy, w tym program wychowania przedszkolnego oraz informacje o sposobach ich realizacji;

2)   zapoznaje z prowadzoną dokumentacją dotyczącą rozwoju dziecka;

3)   przekazuje rzetelne informacje na temat rozwoju i zachowania dziecka;

4)   udostępnia wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych;

5)   przekazuje informacje o placówkach świadczących pomoc specjalistyczną dla dzieci;

6)   stwarza możliwości uczestnictwa rodziców w uroczystościach przedszkolnych, grupowych oraz zajęciach otwartych.

 

§29

Spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§30

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1)   zebrania grupowe;

2)   konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, terapeutą, logopedą;

3)   kąciki dla rodziców;

4)   wspólne organizowanie uroczystości przedszkolnych;

5)   zajęcia otwarte;

6)   szkolenia i warsztaty dla rodziców.

 

 

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§31

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach oraz pracownicy nie będący nauczycielami.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania i miesięcznym planem zajęć. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp. i ppoż.
 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 5. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)   z  początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele prowadzą analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującymi programami, odpowiedzialność za jej jakość;

3)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

4)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

5)   stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

6)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;

7)   współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikacje pomocy psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

8)   planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego;

9)   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

10)    eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

11)    w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele współdziałają z rodzicami
w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości żądań wynikających z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

12)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13)    realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

14)    czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

15)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
i kulturalnym lub rekreacyjnie – sportowym;

16)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki;

17)    prawidłowe planowanie i organizacja procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z podstawą programową oraz odpowiedzialność za jej jakość;

18)    opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowanie rozwoju dziecka;

19)    kierowanie dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej celem potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

§32

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2)   ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3)      włączania ich w działalność przedszkola.

 

§33

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
 2. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 3. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.
 4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa  zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 5. Praca nauczyciela podlega ocenie.
 6. Nauczyciela obowiązuje Karta Nauczyciela oraz przepisy Kodeksu Pracy.

 

 

§34

 1. W Przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego.
 2. Zadania wicedyrektora przedszkola są następujące:

1)   wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a Dyrektorem;

2)   współkieruje bieżącą działalnością Przedszkola;

3)   współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych;

4)   dokonuje oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola i nauczycieli;

5)   analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola;

6)   inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

7)   współopracowuje programy rozwoju Przedszkola;

8)   wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością Przedszkola a szczególnie te zlecone przez Dyrektora;

9)   dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności Dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie;

10)  reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora.

 

§35

1.Terapeuta w Przedszkolu ze względu na małą liczbę godzin otacza opieką przede wszystkim dzieci z najstarszej grupy wiekowej.

2. Do zadań terapeuty należy:

1)   współpraca z nauczycielami;

2)   w zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, przeprowadzanie badań dojrzałości szkolnej, badanie poziomu rozwoju analizatorów, badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci;

3)   współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć korekcyjne – kompensacyjnych;

4)   współpraca z rodzicami;

5)   prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców;

6)   prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)   odpowiedzialność za powierzone podczas zajęć dzieci.

 

§36

 1. Logopeda w przedszkolu ze względu na małą liczbę godzin otacza opieką przede wszystkim dzieci z najstarszej grupy wiekowej.
 2. Do zadań logopedy należy:

1)   współpraca z nauczycielami;

2)   w zależności od potrzeb diagnozowanie i korygowanie wad mowy, badania diagnostyczne zgłaszanych dzieci;

3)   prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców;

4)   współpraca z rodzicami;

5)   prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)   odpowiedzialność za powierzone podczas zajęć dzieci.

 

§37

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2.  Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 5. Szczegółowe zadania pracowników obsługi i administracji określają zakresy obowiązków ustalone przez dyrektora Przedszkola.

 

 

§ 37a

Zadania pomocy nauczyciela:

1)   współpraca z nauczycielkami, spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci;

2)   udział i pomoc w organizowanych sytuacjach edukacyjnych;

3)   pomoc dzieciom przy jedzeniu, w czynnościach samoobsługowych;

4)   troska o bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć i zabaw;

5)   troska o wygląd zewnętrzny i samopoczucie dziecka;

6)   dbanie o zabawki i pomoce dydaktyczne oraz ład i porządek w kącikach zabaw;

7)   pomoc w przygotowywaniu strojów i dekoracji do wszelkich uroczystości przedszkolnych.

 

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§38

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 

§39

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)   wywieszanie statutu na tablicy ogłoszeń;

2)   udostępnianie statutu przez dyrektora przedszkola.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§40

Statut wchodzi w życie z dniem ustanowienia.

 

 

 

Data uchwalenia                                                                                       Rada Pedagogiczna

 

 

 

 


wyklikaj